Saha, Monika Rani, Department of Pharmacy, Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh