Ferdousi, S, Dept of Biochemistry, NIKDU, Bangladesh