Khan, Md Shahidur Rahman, Bangladesh Livestock Research Institute, Savar, Dhaka, Bangladesh