Shamim, Zahid Dewan, Senior Scientist, New York University, New York, USA, United States