Haider, SA, Department of Botany, University of Rajshahi, Rajshahi, Bangladesh