Afroz, Rokshana, Department of Zoology, Rajshahi University, Rajshahi, Bangladesh