Paul, NK, Department of Botany, University of Rajshahi, Rajshahi, Bangladesh