Karim, MR, Institute of Biological Science, University of Rajshahi, Rajshahi, Bangladesh