Hossain, M, Department of Botany, Rajshahi University, Rajshahi, Bangladesh