Rahman, Shafiqur, Jahurul Islam Medical College &hospital Kishoregonj, Bangladesh