Al Mamun, Shaik Abdullah, (Public Health Administration), NIPSOM, Dhaka, Bangladesh