Asad, Abul Kalam Mohammad, Lecturer, Rajshahi Medical College, Dental Unit, Rajshahi, Bangladesh