Prabhu, Rachana V, Yenepoya Dental College, Yenepoya University, Mangalore, Karnataka, India