Baidya, Madhabi, Resident Medical Officer, Dhaka Shishu (Children) Hospital, Dhaka, Bangladesh