Kamal, MA, Registrar, Dhaka Shishu Hospital, Bangladesh