Ahmed, Ashraf Uddin, Ad-din Hospital, Dhaka, Bangladesh