Shaha, C., Dey, S., Shabuj, K., Chisti, J., Mannan, M., Jashimuddin, M., Islam, M. and Shahidullah, M. (2012) “Neonatal Sepsis – A Review”, Bangladesh Journal of Child Health, 36(2), pp. 82-89. doi: 10.3329/bjch.v36i2.13084.