SHAHA, C.; DEY, S.; SHABUJ, K.; CHISTI, J.; MANNAN, M.; JASHIMUDDIN, M.; ISLAM, M.; SHAHIDULLAH, M. Neonatal Sepsis – A Review. Bangladesh Journal of Child Health, v. 36, n. 2, p. 82-89, 22 dez. 2012.