(1)
Shaha, C.; Dey, S.; Shabuj, K.; Chisti, J.; Mannan, M.; Jashimuddin, M.; Islam, M.; Shahidullah, M. Neonatal Sepsis – A Review. BJCH 2012, 36, 82-89.