Savaroglu, F. “Spore Morphology of Some Orthotrichaceae Arn. Species (Bryophyta) from Turkey”. Bangladesh Journal of Botany, vol. 44, no. 4, Oct. 2018, pp. 499-06, doi:10.3329/bjb.v44i4.38562.