Korkmaz, M., Z. Alpaslan, N. Turgut, and V. Ilhan. “Ethnobotanical Aspects of Some Geophytes from Ergan Mountain, Turkey”. Bangladesh Journal of Botany, vol. 43, no. 3, Jan. 2015, pp. 315-21, doi:10.3329/bjb.v43i3.21604.