Yasmin, M., K. Hossain, and M. Bashar. “/I>”;. Bangladesh Journal of Botany, vol. 37, no. 1, Nov. 2008, pp. 85-88, doi:10.3329/bjb.v37i1.1569.