Youlin, P., Xia, Z., Ting, Z., Fan, W., Shiwen, T., Lamei, L., Yongjun, C., Guotao, Y., Xuechun, W. and Yungao, H. (2021) “Meta-Analysis of Qtl Associated With Starch Pasting Viscosity in Rice (Oryza Sativa L.)”, Bangladesh Journal of Botany, 50(2), pp. 269–276. doi: 10.3329/bjb.v50i2.54082.