Savaroglu, F. (2018) “Spore morphology of some Orthotrichaceae Arn. species (Bryophyta) from Turkey”, Bangladesh Journal of Botany, 44(4), pp. 499–506. doi: 10.3329/bjb.v44i4.38562.