Yasmin, M., Hossain, K. and Bashar, M. (2008) “/i>”;, Bangladesh Journal of Botany, 37(1), pp. 85–88. doi: 10.3329/bjb.v37i1.1569.