Liu, Ying, Yuan hang Zhou, Zi xin Liao, Hong jie Liu, Min Zhao, Jian ping Chen, Ya li Yang, and Ying bin Xue. 2023. “Influences of Various Factors on Inducing Adventitious Shoot Regeneration From Stem Explants of Cassia Mimosoides Linn”. Bangladesh Journal of Botany 51 (40):873-82. https://doi.org/10.3329/bjb.v51i40.63829.