Yao, Chunxin, Yumei Ding, Xiaoyan Chen, Yuanyuan LIU, Qiang NIE, Guoting Tian, and Xiaogang Zhou. 2023. “Effects of Intercropping Aromatic Plants on the Soil Microbiota in Tobacco Field”. Bangladesh Journal of Botany 51 (40):829-38. https://doi.org/10.3329/bjb.v51i40.63824.