Liu, Zhe, Zenghui Sun, Huanyuan Wang, Yang Zhang, Tianqing Chen, Cunhu Wang, and Jianfeng Li. 2021. “Effects of Different Fertilizer Application Practices on Newly Reclaimed Soil Structure and Its Nutrient Content”. Bangladesh Journal of Botany 50 (5):781-94. https://doi.org/10.3329/bjb.v50i5.56429.