Peng, Lina, Lili Sun, Yongqing Xu, Zhenxue Cai, Xu Feng, Fenglan Li, and Baozhong Hu. 2021. “Characterization of rpp5cs and Rpoat From Rumex Patientia L. In Response to Salinity and Alkalinity Stress”. Bangladesh Journal of Botany 50 (5):717-27. https://doi.org/10.3329/bjb.v50i5.56422.