Luo, Jia, Yongqiang Liu, Xuan Yi, Yuxin Tian, Xiaoling Zhou, and Longsheng Chen. 2021. “Characteristics of Surface Runoff for Four Vegetation Types in Small Watershed of Nver Zhai in West Hunan, China”. Bangladesh Journal of Botany 50 (3):603-11. https://doi.org/10.3329/bjb.v50i3.55840.