Jakubowski, Tomasz. 2018. “Use of UV-C Radiation for Reducing Storage Losses of Potato Tubers”. Bangladesh Journal of Botany 47 (3), 533-37. https://doi.org/10.3329/bjb.v47i3.38722.