Savaroglu, Filiz. 2018. “Spore Morphology of Some Orthotrichaceae Arn. Species (Bryophyta) from Turkey”. Bangladesh Journal of Botany 44 (4):499-506. https://doi.org/10.3329/bjb.v44i4.38562.