Tianxing, Wei, Shi Xin, Zhu Jinzhao, Zhu Qingke, and Yukui Rui. 2018. “Evaluating the Health Status of Robinia Pseudoacacia L. By the Root Exudates”. Bangladesh Journal of Botany 44 (3):379-84. https://doi.org/10.3329/bjb.v44i3.38543.