Ye, M., Chen, Z., Liu, B., & Yue, H. (2021). Stability Analysis of Agronomic Traits for Maize (Zea Mays L.) Genotypes Based on Ammi Model. Bangladesh Journal of Botany, 50(2), 343–350. https://doi.org/10.3329/bjb.v50i2.54091