Youlin, P., Xia, Z., Ting, Z., Fan, W., Shiwen, T., Lamei, L., Yongjun, C., Guotao, Y., Xuechun, W., & Yungao, H. (2021). Meta-Analysis of Qtl Associated With Starch Pasting Viscosity in Rice (Oryza Sativa L.). Bangladesh Journal of Botany, 50(2), 269–276. https://doi.org/10.3329/bjb.v50i2.54082