Anuradha, .-., Goyal, R., & Sindhu, S. (2020). Response of strawberry (Fragaria × Ananassa Duch.) to PGPR inoculation. Bangladesh Journal of Botany, 49(4), 1071–1076. https://doi.org/10.3329/bjb.v49i4.52541