Savaroglu, F. (2018). Spore morphology of some Orthotrichaceae Arn. species (Bryophyta) from Turkey. Bangladesh Journal of Botany, 44(4), 499–506. https://doi.org/10.3329/bjb.v44i4.38562