[1]
Savaroglu, F. 2018. Spore morphology of some Orthotrichaceae Arn. species (Bryophyta) from Turkey. Bangladesh Journal of Botany. 44, 4 (Oct. 2018), 499–506. DOI:https://doi.org/10.3329/bjb.v44i4.38562.