Tayabur, MR, Central Cattle Breeding and Dairy Farm, Savar, Dhaka, Bangladesh