Uddin, Khwaja Nazim. 2022. “Answer to Medical Quiz Vol.12(2)”. BIRDEM Medical Journal 12 (2):168. https://doi.org/10.3329/birdem.v12i2.59649.