Uddin, Khwaja Nazim. 2017. “Letter to the Editor Vol.7(3)”. BIRDEM Medical Journal 7 (3):247. https://doi.org/10.3329/birdem.v7i3.33792.