Rahman, Md Morshadur, Bangladesh Sangbad Sangstha, Bangladesh