Rashid, ANM Baslur, University of Rajshahi, Bangladesh