Asaduzzam, Khondokar, Sir Salimullah Medical College, Dhaka, Bangladesh