Rahman, Aparna, Senior Medical Officer, BIRDEM, Dhaka, Bangladesh