Acharya, Subhash Prasad, Grande International Hospital (GIH), Kathmandu, Nepal