Malek, M., M. Ali, M. Karim, M. Ullah, A. Paul, and S. Masum. “Performance of Sesame(Sesamumindicum L.) Varieties Under Varied Nutrient Levels”. Bangladesh Agronomy Journal, vol. 24, no. 2, Feb. 2022, pp. 31-41, doi:10.3329/baj.v24i2.58007.