Khanam, M., Nawal, N., Hasanuzzaman, M., Karim, M. and Rahman, A. (2022) “Response of Biochar on Growth and Yield of Aman Rice Under Salt Stress”, Bangladesh Agronomy Journal, 25(1), pp. 105–113. doi: 10.3329/baj.v25i1.62853.