Malek, M., Ali, M., Karim, M., Ullah, M., Paul, A. and Masum, S. (2022) “Performance of Sesame(Sesamumindicum L.) Varieties Under Varied Nutrient Levels”, Bangladesh Agronomy Journal, 24(2), pp. 31–41. doi: 10.3329/baj.v24i2.58007.