Malek, M., Ali, M., Karim, M., Ullah, M., Paul, A., & Masum, S. (2022). Performance of Sesame(Sesamumindicum L.) Varieties Under Varied Nutrient Levels. Bangladesh Agronomy Journal, 24(2), 31–41. https://doi.org/10.3329/baj.v24i2.58007